Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU)

Duitse MPU: in het voorkomende geval ook verplicht voor Nederlanders?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen:
  • ja, wanneer U als Nederlands ingezetene na een Duitse ontzegging van de rijbevoegdheid een schrijven met aanzegging inzake de noodzaak van een Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) ontvangt, dan zult U een dergelijk onderzoek ook daadwerkelijk moeten ondergaan, althans wanneer U weer in Duitsland wilt rijden;
  • het niet-nakomen van deze verplichting leidt ertoe dat U de rijbevoegdheid voor Duitsland niet terugkrijgt, dus ook niet als de duur van de opgelegde ontzegging (ruimschoots) verstreken is;
  • bovendien zal een en ander ook in Uw Duitse Führerscheinakte opgenomen worden;
  • daarnaast bestaat de mogelijkheid dat U ook nog eens een medisch onderzoek door het Nederlandse CBR krijgt opgelegd.
Er moet goed onderscheiden worden tussen de 'Führerscheinentzug' enerzijds, en de 'Sperrung' anderzijds. De Sperrung of Sperre is niet de ontzegging van de rijbevoegdheid; dat is de Führerscheinentzug. De Sperrung ziet enkel op het daaraan gekoppelde rechterlijke gebod voor de Fahrerlaubnisbehörde (ook wel Führerscheinbehörde of Führerscheinstelle) om aan de betrokkene binnen een door de rechter bepaalde periode (Sperrfrist) niet opnieuw de bevoegdheid te verlenen om op Duits grondgebied een voertuig te mogen besturen. De Sperrung kent een Frist (i.e. Sperrfrist): voor bepaalde tijd.
Het is dus de Fahrerlaubnisbehörde, en niet de rechter, die beslist of en onder welke voorwaarden de rijbevoegdheid voor het Duitse grondgebied weer verstrekt wordt. Een en ander is in beginsel per Bundesland en per Fahrerlaubnisbehörde verschillend. Er is weliswaar geen willekeur, maar met niet-ingezetenen wordt soms wat coulanter omgegaan dan met Duitse ingezetenen.
In het slechtste geval moet ook een niet-ingezetene een zogenaamde MPU of Medizinisch-Psychologische Untersuchung ondergaan. Dit onderzoek wordt in de volksmond ook wel geringschattend als 'Idiotentest' aangeduid. Het is echter een onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de voormalige verkeersovertreder. Er wordt onderzocht of de betreffende persoon überhaupt geschikt (geeignet) is om weer op het overige verkeer 'losgelaten' te worden. Daartoe moet de betrokkene verschillende reactie- en psychologische tests ondergaan, afgesloten met een uitvoerig gesprek met een verkeerspsycholoog. Medische onderzoeken, waaronder oogmeting, al dan niet in combinatie met bloed- en haaronderzoek (bij alcohol- en/of drugsgerelateerde problematiek) om voortgezet 'gebruik' vast te stellen, zijn mogelijk
Waar bij de eerste tests gelet wordt op de reactiesnelheid en inzage in verkeerssituatie en -regels, met alles wat daarbij hoort, is het afsluitende gesprek met de verkeerspsycholoog bedoeld om vast te stellen of de betrokkene al dan niet een alcohol- of drugsprobleem heeft, en daardoor eventueel in de toekomst weer terugvalt in zijn oude patroon (alcohol- en/of drugsmisbruik).
Een MPU kan ook noodzakelijk worden geacht bij herhaaldelijke en zwaardere verkeersovertredingen.
De MPU is absoluut geen fijne gewaarwording. Het is voor de meeste betrokkenen confronterend en wellicht zelfs intimiderend. Dat laatste is echter absoluut onterecht. De verkeerspsycholoog probeert naar beste eer en geweten te achterhalen of recidive (zeer) waarschijnlijk is. Als sprake is van een voortdurend alcohol- of drugsmisbruik, dan wordt dat eruit gelicht, en zal het MPU-Gutachten (de rapportage) negatief uitvallen. Dat hoort de betrokkene niet altijd direct na de tests; normaliter pas na 7-14 dagen. In dat geval doet hij er wellicht goed aan om zijn Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis in te trekken. Doet hij dat niet, dan komt de negatieve beoordeling uiteindelijk in zijn Führerscheinakte terecht, hetgeen de zaak er in de toekomst niet eenvoudiger op maakt.

Waarom noemt men de MPU in Duitsland ook wel eens 'Idiotentest'?

Dat heeft niets te maken met de verstandelijke vermogens van de betrokkene, maar alles met het feit veel betrokkenen het bestaan van een alcohol- en/of drugsprobleem ontkennen of proberen te marginaliseren, en vervolgens tijdens het gesprek met de verkeerspsycholoog door de maand vallen. Dit met alle gevolgen van dien.
Het is dan ook van het grootste belang om niet onvoorbereid aan een MPU deel te nemen. Gebruik de mogelijkheden die geboden worden: voorbereidende coaching, trainingen, seminars, etc..
MPU in Nederland? Of met gebruik van een tolk?
Wat niet mogelijk is, is een MPU in Nederland te ondergaan, en die dan in Duitsland te laten erkennen. Ook op Europees vlak zijn daartoe nog geen initiatieven ontplooid. Het is echter nooit verkeerd om met de Fahrerlaubnisbehörde te overleggen welke (alternatieve) mogelijkheden er zijn. Soms wordt een verkeerscursus afdoende geacht.

Wat inmiddels wel bij de meeste BfF's (Begutachtungsstelle für Fahreignung) mogelijk is, is dat de betrokkene zich bij de onderzoeken laat bijstaan door een tolk. Het moet overigens een in Duitsland beëdigde tolk-vertaler zijn, en diens aanwezigheid moet vooraf schriftelijk worden aangevraagd en goedgekeurd. In de meeste gevallen moet het ook een tolk-vertaler zijn die bij het betreffende BfF bekend is, en/of door deze is bemiddeld.
Het gebruik van een tolk-vertaler verhoogt uiteraard de kosten van de MPU. Waar een gemiddelde MPU zo'n Euro 750,00 kost, bedragen de extra-kosten bij gebruikmaking van een beëdigde tolk-vertaler gemiddeld tussen de Euro 300,00 en Euro 500,00.
Let op:
Steeds vaker raakt de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), en door deze het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), op de hoogte van een in Duitsland opgelegde ontzegging van de rijbevoegdheid.
Dit kan ertoe leiden, dat U niet alleen in Duitsland een MPU moet ondergaan (voor het terugkrijgen van de rijbevoegdheid voor het Duitse grondgebied), maar een soortgelijk onderzoek, althans een educatieve maatregel, dwingend krijgt opgelegd door het CBR, en dat met betrekking tot Uw gehele Nederlandse rijbewijs. Dit onderzoek heet: 'onderzoek naar de rijgeschiktheid'.
Een dergelijk onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt met name opgelegd bij bekend raken met alcohol- en/of drugsgebruik (in het verkeer, in of buiten Nederland). Ook aan dat onderzoek zijn kosten (opleggings- en onderzoekskosten) en vervelende consequenties (inclusief de ongeldigverklaring van Uw Nederlandse rijbewijs) verbonden. Bij een ongeldig verklaard Nederlands rijbewijs, mag U dus nergens meer een (motor)voertuig besturen. Aan een met succes afgelegde Duitse MPU heeft U dan helaas ook niets meer.
Tip
Voor mensen met een 'smalle beurs' of een lange adem: de Anordnung van een MPU kan ook 'verjaren'. De Anordnung mag namelijk niet eeuwig in de Führerscheinakte blijven staan; zij moet na ommekomst van 10 jaar worden doorgehaald ("getilgt").
Deze 10-jarige Tilgungsfrist van § 29 StVG begint te lopen:
a.) direct nadat een nieuwe Fahrerlaubnis is verstrekt of
b.) uiterlijk 5 jaar nadat een rechterlijke beslissing houdende een Entziehung der Fahrerlaubnis in kracht van gewijsde is gegaan, en dus onherroepelijk is geworden.

Het wegvallen van de eerder vereiste MPU is dus geen gevolg van een vaste wettelijke verjaringstermijn, maar altijd: verloop van tijdsduur X + 10 jaar.

Uiterlijk 15 jaar na de laatste Anordnung einer MPU wordt deze Anordnung in de Führerscheinakte doorgehaald c.q. gewist. Dus na ommekomst van (soms) 10 tot (meestal) 15 jaar kan ook zonder de eerder vereiste MPU een nieuwe Antrag auf Wiederzuerkennung der Fahrerlaubnis ingediend worden.

Hiermee vallen niet alleen de kosten van de MPU an sich weg, maar ook de hele stress rondom het MPU-gebeuren.
Heeft U nog vragen? Laat het ons weten via het contact-formulier.